آگهی مزایده

آگهی مزایده

1403/03/30 08:46 ق.ظ

160

آگهی مزایده  

 

شرکت مهندسی نیک اندیش در نظر دارد یک قطعه زمین با کاربری ورزشی با اولویت زیر 5 سال واقع در اصفهان(خوراسگان)، خیابان ارغوانیه، انتهای کوی الماس شرق،کوی آبشاهی، به شماره موقت 18 تفکیکی آبشاهی، با کد نوسازی 39-415504-5-15 مشاع از پلاک ثبتی 15234 بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت حدود 215/60 متر مربع، به قیمت پایه 180,000,000 ریال به ازاء هر متر مربع  و بهای کل آن 38,808,000,000 ریال را ازطریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیان شرکت در مزایده جهت دریافت اسناد مزایده و اطلاع از سایر جزئیات، از تاریخ 1403/03/30 تا پایان وقت اداری مورخ 1403/04/11 می توانند به سایت شرکت مهندسی نیک اندیش به نشانی اینترنتیwww.nikandishco.ir  و یا به صورت حضوری در ساعات اداری روزهای غیر تعطیل به نشانی اصفهان، خیابان کاوه،خیابان جابرانصاری،خیابان سردارشهبازی جنوبی، نبش بهار 2 و3  امور قراردادها شرکت مهندسی نیک اندیش مراجعه نمایند. شركت كنندگان مي بايست كليه اسناد را پس از تائيد، مهر و امضاء، حداكثر تا پایان وقت اداری مورخ 1403/04/14 به واحد حراست شرکت مهندسی نیک اندیش به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مشروط، مبهم و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. اسناد مزایده صرفا در پاکت های مورد تائید شرکت می بایست تحویل گردد و به سایر پاکت های ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد. ساير جزئيات و شرايط در اسناد مزایده درج شده است. تاریخ بازگشائی پاکتها مورخ 1403/04/16 ساعت 10 روز شنبه می باشد.  (دانلود اسناد)            

تلفن پاسخگویی به سوالات احتمالی متقاضیان شرکت درمزایده 59-34359355-031 داخلی 308  یا 118 می باشد.

 

                                                                                                                شرکت مهندسی نیک اندیش اصفهان

                                                                                                                           (وابسته به شهرداری اصفهان)