آگهی مزایده (منقضی شده)

آگهی مزایده (منقضی شده)

آگهی مزایده (منقضی شده)

1402/11/28 11:16 ق.ظ

551


آگهی مزایده  (نوبت اول)

 

شرکت مهندسی نیک اندیش در نظر دارد تعدادی از املاک و مستغلات خود را به شرح زیر و ازطریق مزایده به فروش برساند:

بند اول- یک قطعه زمین مسکونی واقع در اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان طالقانی (بابوکان)، نبش کوی انصار المهدی، تفکیکی شعرباف، قطعه شماره 27 با کد نوسازی 21-102965-10-2 مشاع از پلاک ثبتی 75/1167 بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت حدود 214 متر مربع، به قیمت پایه 150,000,000 ریال به ازاء هر متر مربع  و بهای کل آن 32,100,000,000 ریال

بند دوم- یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در اصفهان، سه راه سیمین، خیابان جانبازان، خیابان ملک الشعرای بهار مقابل پارک زمزم، مجتمع کیان، طبقه سوم، واحد شماره 10 با کد نوسازی 25-113682-6-13 به پلاک ثبتی 4790/3734 بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت حدود 160 متر مربع به قیمت پایه 650,000,000 ریال به ازاء هر متر مربع  و بهای کل آن 104,000,000,000 ریال

بند سوم- یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع دراصفهان،خیابان امام خمینی،خیابان سردار شهید صادقی،مجتمع آفتاب،طبقه اول،واحد  شماره 3 با کدنوسازی17-208581-13-8 به مساحت حدود150 مترمربع به قیمت پایه 280,000,000 ریال به ازاء هرمترمربع وبهای کل آن42,000,000,000 ریال

بند چهارم- یک دستگاه آپارتمان مسکونی در حال ساخت واقع دراصفهان،خیابان مدرس قدیم، نبش کوی شهید رمضانی،طبقه سوم،واحد شماره A32 با کدنوسازی14-103828-19-3 به پلاک ثبتی 13550/1114 بخش5 ثبت اصفهان به مساحت حدود78 مترمربع به قیمت پایه 390,000,000 ریال به ازاء هرمترمربع وبهای کل آن30,420,000,000 ریال

متقاضیان شرکت در مزایده جهت دریافت اسناد مزایده و اطلاع از سایر جزئیات، از تاریخ 1402/11/28 تا پایان وقت اداری مورخ 1402/12/09 می توانند به سایت شرکت مهندسی نیک اندیش به نشانی اینترنتیwww.nikandishco.ir  و یا به صورت حضوری در ساعات اداری روزهای غیر تعطیل به نشانی اصفهان، خیابان کاوه،خیابان جابرانصاری،خیابان سردارشهبازی جنوبی، نبش بهار 2 و3  امور قراردادها شرکت مهندسی نیک اندیش مراجعه نمایند. شركت كنندگان مي بايست كليه اسناد را پس از تائيد، مهر و امضاء، حداكثر تا پایان وقت اداری مورخ 1402/12/14 به واحد حراست شرکت مهندسی نیک اندیش به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مشروط، مبهم و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. اسناد مزایده صرفا در پاکت های مورد تائید شرکت می بایست تحویل گردد و به سایر پاکت های ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد. ساير جزئيات و شرايط در اسناد مزایده درج شده است. تاریخ بازگشائی پاکتها مورخ 1402/12/15 ساعت 12 روز سه شنبه می باشد.             

تلفن پاسخگویی به سوالات احتمالی متقاضیان شرکت درمزایده 59-34359355-031داخلی 308  یا 118 می باشد.

 

                                                                                                                شرکت مهندسی نیک اندیش اصفهان

                                                                                                                            (وابسته به شهرداری اصفهان)