آگهي مناقصه عمومي تامین سازه های (پایه) تابلوهای راهنمای مسیر (T شکل، L شکل و دروازه ای) (نوبت دوم) (منقضی شد)!

آگهي مناقصه عمومي تامین سازه های (پایه) تابلوهای راهنمای مسیر (T شکل، L شکل و دروازه ای) (نوبت دوم) (منقضی شد)!

آگهي مناقصه عمومي تامین سازه های (پایه) تابلوهای راهنمای مسیر (T شکل، L شکل و دروازه ای) (نوبت دوم) (منقضی شد)!

1402/07/03 10:14 ق.ظ

657

آگهي مناقصه عمومي تامین سازه های (پایه) تابلوهای راهنمای مسیر (T شکل، L شکل و دروازه ای) (نوبت دوم)

شرکت مهندسی نیک اندیش در نظر دارد، نسبت به برگزاري مناقصه عمومي انتخاب پیمانکار ذیصلاح جهت تامین و ساخت سازه های (پایه) تابلوهای راهنمای مسیر (T شکل، L شکل و دروازه ای) (نوبت دوم) طبق موارد به شرح زیراقدام نماید.

متقاضیان واجد شرایط و داراي سابقه كار قبلي جهت دریافت اسناد مناقصه و اطلاع از سایر جزئیات، از تاریخ 1402/07/03 تا پایان وقت اداری مورخ 1402/07/15 می توانند از طریق لینک اسناد مناقصه  و یا به صورت حضوری در ساعات اداری روزهای غیر تعطیل به نشانی اصفهان، خیابان کاوه،خیابان جابرانصاری،خیابان سردارشهبازی جنوبی، نبش بهار 2 و3  امور قراردادها شرکت مهندسی نیک اندیش مراجعه نمایند. شركت كنندگان مي بايست كليه اسناد را پس از تائيد، مهر و امضاء، حداكثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1402/07/18 در پاکت های در بسته به واحد حراست شرکت مهندسی نیک اندیش به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مشروط، مبهم و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است. تاریخ بازگشایی پاکتها روز چهارشنبه مورخ1402/07/19 ساعت 12 می باشد.تلفن پاسخگویی به سوالات احتمالی متقاضیان شرکت درمناقصه 34359355-031 داخلی 308 می باشد.

 

 

شرکت مهندسی نیک اندیش

وابسته به شهرداری اصفهان