اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی ساخت سازه-منقضی شد

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی ساخت سازه-منقضی شد

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی ساخت سازه-منقضی شد

1402/05/10 09:00 ق.ظ

1004

آگهي مناقصه عمومي تامین سازه های (پایه) تابلوهای راهنمای مسیر (T شکل، L شکل و دروازه ای)

پیرو برگزاری مناقصه عمومی (دانلود اطلاعیه) ساخت و تامین سازه های T شکل، L شکل و دروازه‌ای شماره 305/02/6651 مورخ 1402/05/07 طبق مجوز مورخ1402/02/21، به اطلاع می رساند با توجه به تغییرات صورت گرفته در اسناد مناقصه، فایل اصلاحی به شرح (دانلود اسناد اصلاحی) می‌باشد. اسناد اصلاحی می بایست مطابق با شرایط مندرج در اسناد، تکمیل و به این شرکت ارسال گردد. اسناد اصلاحی ملاک بررسی در روز بازگشایی پاکات می باشد. 

زمان تحویل و بازگشت اسناد تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1402/05/29 تمدید گردید و روز بازگشایی پاکات مورخ1402/05/30 روز دوشنبه ساعت 12 می باشد.

 

شرکت مهندسی نیک اندیش

وابسته به شهرداری اصفهان